BG     EN

Евгени Атанасов

Д.Е.С., Диплома № 0701 издадена от ИДЕС

ЗА ФИРМАТА

Дейността се извършва от регистрирания одитор Евгени Атанасов чрез „АВБ ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД, което е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в ТР при АВ под ЕИК 204276628. Дружеството е със седалище и адрес на управление: София 1000, бул. Витоша 1а, ет.4, оф.409.

"АВБ ОДИТ КОНСУЛТ" ЕOОД не е регистрирано като специализирано одиторско предприятие. Основната дейност на дружеството е извършване на независим финансов одит. Предоставя услуги и в областта на данъчни консултации, проверител при преобразуване съгласно Търговския закон, одити на проекти, финансирани от ЕС.

„АВБ ОДИТ КОНСУЛТ“ ЕООД притежава Сертификат на система за управление съгласно БДС ЕN ISO 9001:2015

Евгени Атанасов
Град:София, 1000
Адрес:бул. Витоша 1а, ет.4, оф.409
Телефон:0887145175
e-mail:еvgeni_atanasov@yahoo.com